"A jeśli komu droga otwarta do nieba
 Tym, co służą ojczyżnie" - Jan Kochanowski Pieśń XII
 

DR WACŁAW BABIŃSKI

Ciekawy cykl spotkań w Konsulacie Generalnym RP "Są wśród nas" pozwala polskiemu środowisku w Montrealu spotkać się i porozmawiać z interesującymi osobami, dowiedzieć się więcej o ich trudnych losach, co wzbogaca wiedzę o człowieku na tle historii, dopełnia niedopisane karty przeszłości. W Nowym Roku 2012 - chcę na łamach "Biuletynu Polonijnego" zająć się przypomnieniem osób, których już nie ma wśród nas, a których nie można zapomnieć, gdyż życie ich i dokonania mogą stanowić dla nas wzór do naśladowania.  Pozostały po nich archiwa domowe, rodzinne opowieści, urywki, strzępy, fragmenty przeszłości. Jeśli wnikliwie bada się archiwa, jeśli dokumentacja jest dobrze zachowana - wtedy udaje się odtworzyć postać i dzieło. We współczesnym świecie, w którym brakuje autorytetów, a również  i na polskim gruncie trudno znaleźć dziś osoby mogące służyć przykładem, to właśnie przeszłość skrywa osoby, których poznanie może odbudować wiarę w szlachetne cechy natury ludzkiej. 

Cykl "Żyli wśród nas" zaczynam od Wacława Babińskiego posła nadzwyczajnego i ministra pełnomocnego RP przy rządzie kanadyjskim. Postać Wacława Babińskiego, dzięki dokumentacji skrupulatnie gromadzonej przez niego i doskonale zachowanej przez synową, panią Halinę Babińską, maluje się jak żywa. 

Wacław Babiński urodził się 3 kwietnia 1887 roku w Warszawie. Ojciec jego był cenionym w stolicy lekarzem. Po wzięciu udziału w strajku szkolnym w 1905 roku, Wacław Babiński musiał wyjechać do Lwowa, gdzie skończył szkołę i zdał maturę. Z Lwowa udał się na studia do Monachium. Naukę zakończył obronieniem doktoratu z nauk ekonomicznych i społecznych u światowej sławy, profesora Lujo Brentano, na temat "Kolonizacja Prus zachodnich pod panowaniem Zakonu Krzyżackiego". W latach 1910-11 dr. Wacław Babiński odbył praktykę w Międzynarodowym Banku Petersburskim w Paryżu. Do kraju wrócił w 1911 roku i od razu podjął w Warszawie pracę kierownika biura Towarzystwa Popierania Pracy Społecznej. Wraz z wybuchem pierwszej wojny światowej rozpoczął na szerszą skalę działalność społeczną pracując honorowo w Komitatach Obywatelskich. Pełnił funkcję osobistego sekretarza prezydenta Warszawy księcia Zdzisława Lubomirskiego. W latach 1917-18 dr. Wacław Babiński zajmował stanowisko dyrektora kancelarii w Gabinecie Cywilnym Rady Regencyjnej . Na początku roku 1919 brał udział w pracach delegacji polskiej na Konferencji Pokojowej w Paryżu jako kierownik Biura Wydziału Politycznego, a w czerwcu 1919 roku został kierownikiem Wydziału Konsularnego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W czasie wojny 1920 roku służył ochotniczo w I pułku artylerii przeciwlotniczej. Po powrocie z wojska dr. Wacław Babiński mianowany został dyrektorem Departamentu Konsularnego MSZ, tym samym stając się organizatorem polskiej służby dyplomatycznej w młodym państwie polskim. Jako kierownik kursów dyplomatyczno- konsularnych wykładał w Szkole Nauk Politycznych przygotowując nowe kadry do służby dyplomatycznej. W roku 1929 dr. Wacław  Babiński wyjeżdża w randze posła nadzwyczajnego i ministra pełnomocnego na swoją pierwszą placówkę dyplomatyczną do Królestwa Jugosławii. W 1931 roku przeniesiony zostaje do Królestwa Holandii. Wraz z wybuchem wojny przenosi się z rządem Holandii do Anglii i tam kontynuuje swoją misję posła RP oraz pracuje jako zastępca sekretarza generalnego MSZ.  Z ramienia rządu londyńskiego dokonuje inspekcji polskich placówek dyplomatycznych w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, w Hiszpanii. We wrześniu mianowany zostaje posłem nadzwyczajnym i ministrem pełnomocnym RP  przy rządzie Kanady. Dotychczasowy Poseł RP w Ottawie Wacław Podoski wyjechał do Londynu na powierzone mu stanowisko.

W domowym archiwum rodziny Babińskich znajdują się liczne wycinki z gazet kanadyjskich dokumentujące przyjazd Posła RP dr. Wacława Babińskiego  wraz z rodziną do Kanady.  Polskie placówki dyplomatyczne w Ottawie, Montrealu i Winnipegu, niezależnie od trudności polskiej dyplomacji w latach wojny oraz  tragedii narodu polskiego okupowanego przez Niemcy, musiały stanąć na wysokości zadania i funkcjonować sprawnie. Wiara w bliskie zwycięstwo, determinacja i niezwykła pracowitość, pozwoliły dyplomatom zmobilizować Polonię i stworzyć w Kanadzie silne zaplecze materialne dla okupowanej Polski. Trzeba przypomnieć, że od lipca 1940 roku, na terenie Kanady znajdowały się Skarby Wawelskie, które przypłynęły 12 lipca 1940 roku z Europy na statku "Batory". Dwadzieścia cztery skrzynie zawierające bezcenne pamiątki narodowe, ukryte zostały przez Posła RP Wiktora Podoskiego i Konsula Generalnego dr. Tadeusza Brzezińskiego, w porozumieniu i za zgodą wiceministra Gustawa Lanctot, dyrektora Archive National w Ottawie, w gmachu Public Records Building w Ottawie. Wacław Babiński przejął po Wiktorze Podoskim ciężar opieki nad Skarbami Wawelskimi.  Skrzynie były  bezpiecznie ukryte, ale należało dokonywać konserwacji. Od chwili pojawienia się dyplomatów Polski komunistycznej, zaistniało niebezpieczeństwo, że Skarby Wawelskie trafią w ręce komunistów, którzy przekażą je Rosji Sowieckiej. Przez cały ten czas dr. Wacław Babiński stanowił oparcie i był autorytetem dla społeczności polskiej w Kanadzie. Funkcję posła sprawował  do lipca 1945 roku, gdy cofnięte zostało uznanie rządowi polskiemu w Londynie przez państwa zachodnie. Konieczność zmusiła rodzinę Babińskich do pozostania w Kanadzie - jak dla wielu dyplomatów i tysięcy polskich obywateli, nie było powrotu do ojczyzny. Decyzje podjęte w Jałcie i Teheranie podporządkowały Polskę Rosji Sowieckiej. Nie o taki kraj walczyli Polacy na frontach wojny, nie była to Polska wolna, o jakiej śnili i za jaką ginęli.  Tragiczna decyzja emigracji została podjęta. Sen o Polsce ukryty został głęboko w sercu, a codzienność kanadyjska stwarzała szansę rozpoczęcia życia raz jeszcze. 

Wacław Babiński czując się przede wszystkim i wyłącznie Polakiem, pomimo propozycji, nigdy nie przyjął obywatelstwa kanadyjskiego. W 1947 roku otrzymał katedrę na wydziale Nauk Społecznych na uniwersytecie w Ottawie, gdzie wykładał teorię i praktykę dyplomatyczno-konsularną oraz nowoczesną historię dyplomacji. W 1948 roku rozpoczął również wykłady w Centrum Studiów Słowiańskich na uniwersytecie w Montrealu. Równolegle z pracą naukową dr. Babiński przez cały czas zaangażowany był w działania na rzecz polonii montrealskiej. Wraz z Tadeuszem Romerem i  Tadeuszem Brzezińskim, dyplomatami Drugiej Rzeczpospolitej, osiadłymi w Kanadzie, stanowił oparcie moralno- intelektualne Polaków na wychodźstwie. Był autorytetem, do którego odwoływano się z wiarą, że doświadczenie i opanowanie Wacława  Babińskiego rozwiąże spory i konflikty środowiskowe. Pomimo wielu obowiązków włączył się również w działania Comission des Ecole Catolique - Comite des Neo-Canadien, uczestnicząc w stworzeniu sieci polskich szkół sobotnich w Montrealu. Uroczyste obchody 70-lecia urodzin Wacława Babińskiego, zorganizowane przez Polonię montrealską, były okazją do złożenia hołdu temu wyjątkowemu człowiekowi i Polakowi. Na dyplomie wręczonym mu  przez organizacje polonijne z tej okazji umieszczono cytat z Pieśni XII Jana Kochanowskiego:

"A jeśli komu droga otwarta do nieba
 Tym co służą ojczyźnie"

Nagła śmierć w lipcu 1957 roku pozostawiła wyrwę w polskim środowisku. Zbyt wcześnie odszedł, niespodziewanie, w pełni sił i działań. Żegnano go z honorami. Spoczął w podwójnej trumnie, drewnianej i metalowej, gdyż wolą jego był pośmiertny powrót do Polski. 

A jednak  po latach, Wacław Babiński powróci do ojczyzny. Rodzina Wacława Babińskiego - synowa, pani Halina Babińska, dzieci i wnukowie, postanowili przekazać prywatne archiwum Wacława Babińskiego do Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie. Dokumentacja, zdjęcia, mundur ambasadorski, nakrycie głowy i szabla wyeksponowane zostaną w głównym gmachu MSZ-u przy Alei Szucha. Przekazane archiwum pozwoli historykom dopełnić wiele kart historii polskiej dyplomacji dwudziestolecia międzywojennego. Osoba Wacława Babińskiego powinna  stać się wzorem dla młodych roczników Krajowej Szkoły Administracji Publicznej kształcącej polskich dyplomatów. Pracowita droga Wacława Babińskiego, jego oddanie idei polskości, zdyscyplinowanie i skromność budzą podziw. Tak, fachowość, pracowitość, prawość i skromność, to cechy, które trzeba- warto-można  odbudować wzorując się na życiu i dziele Wacława Babińskiego, który w ten oto  sposób powraca teraz do Polski. 
12 stycznia 2012 roku o godzinie 19.30 w Konsulacie Generalnym w Montrealu odbędzie się spotkanie z Haliną Babińską. Gospodarzem wieczoru będzie Konsul Generalny dr. Tadeusz Żyliński. Wieczór poprowadzi Katarzyna Szrodt, autorka książki o " Historii Konsulatu Drugiej Rzeczpospolitej w Montrealu, 1919-1945". Promocja książki  przewidziana jest  na  11 listopada 2012 roku i towarzyszyć jej będzie wystawa poświęcona  Wacławowi Babińskiemu i Tadeuszowi Brzezińskiemu. Wspomnienia o Wacławie Babińskim dopełni część artystyczna -  wystąpi Trio Auriolus i pianista Mikołaj Warszyński. Zapraszam Państwa serdecznie.
 
 
. Katarzyna Szrodt
 

ARCHIWUM FELIETONÓW

 


 

 


BIULETYN POLONIJNY, Postal Box 13, Montreal, Qc H3X 2T7, Canada; Tel: (514) 336-8383 fax: (514) 336-7636, 
Miesięcznik rozprowadzany bezpłatnie wśród Polonii zamieszkującej obszar Montrealu i Ottawy. Wszelkie prawa zastrzeżone.