MUZYKOLOGIA

Muzykologia jest nauką uniwersytecką, a pierwsze jej katedry pojawiły się pod koniec XIX stulecia w Niemczech i Austrii. W Polsce pierwszą katedrę muzykologii powołano w 1911 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim, a w 1912 na Uniwersytecie im. Jana Kazimierza we Lwowie. Przedmiotem badań muzykologii są zagadnienia związane z całoksztaltem kultury muzycznej. Można je ująć w kilka grup. Wśród nich jest akustyka muzyczna, która zajmuje się parametrami i zródłami dzwięku. Etnomuzykologia bada muzykę ludową i muzykę  prymitywną czyli prehistoryczna. Zajmuje się też  genezą muzyki.  Wiemy że muzyka pierwotna miała znaczenie magiczne (wywoływanie deszczu, uzdrawianie), była śpiewana i wykonywana na prymitywnych instrumentach. Służyła też do przekazywania informacji. Zródłami tej muzyki są malowidła, rysunki, wykopaliska. W badaniu tej muzyki użyteczna jest metoda obserwacyjna kultur muzycznych żyjących dziś na najniższym poziomie rozwoju społecznego. Historia instrumentów muzycznych  zajmuje się genezą instrumentów i ich rozwojem.  Innym działem muzykologii jest paleografia muzyczna, która zajmuje się różnymi sposobami notacji muzycznej począwszy od Średniowiecza. Teoria muzyki ustala terminy przydatne w analizie dzieła muzycznego. Posługiwanie się tymi terminami służy w  badaniach historycznych. Melodyka, harmonika i rytm to podstawowe elementy dzieła muzycznego, a od strony strukturalnej są to motywy, frazy, zdania, okresy.  Elementy te  kształtują formy muzyczne. Istnieją  też różne rodzaje skal, na których oparte są melodie i całe kompozycje. Ważnym terminem jest faktura, która określa jeden z rodzajów wielogłosowości:  polifonii lub homofonii. Aparat pojęciowy czyli  terminologię muzyczną w dużej mierze zawdzięczamy teorii starogreckiej.

Najobszerniejszym działem muzykologii jest historia muzyki. Dzieli ona rozwój muzyki na epoki i wykrywa związki między  stylami muzycznymi przeszłości. W tym podziale historycznym mieści się muzyka antyczna (synkretyczna- w połączeniu z tańcem i słowem), średniowieczna-od upadku Cesarstwa Rzymskiego (świecka i religijna), renesansowa (1450-1600), barokowa (1600-1750), klasyczna (1750-1815), romantyczna (1815-1910) i muzyka XX wieku. W muzyce XX wieku istnialy różne kierunki: impresjonizm, ekspresjonizm. witalizm,neoklasycyzm, serializm, kierunek sonorystyczny, aleatoryzm. Różniły się one zasadniczo co do wyboru środków techniki kompozytorskiej. Np. w impresjonizmie uwypuklone zostaly wrażenia dzwiękowe bez napieć  harmonicznych, a ekspresjonizm był jakby przedłużeniem romantyzmu. Neoklasycyzm nawiązuje do klasycyzmu  ale na innych zasadach tonalnych, a witalizm podkreśla elementy rytmiczne i żywiołowość.

Z podziałem na epoki historyczne idą w parze style historyczne. W nich mieszczą się style narodowe (polski, rosyjski, francuski). Z kolei w każdym stylu narodowym mamy szereg stylów indywidualnych.  Np. muzyka Chopina, Moniuszki czy Szymanowskiego reprezentuje style indywidualne w ramach polskiego  stylu narodowego.  W każdej epoce historycznej istniały też  różne gatunki muzyczne. W ich skład wchodzi muzyka wokalna, wokalno-instrumentalna i instrumentalna. 

Kolejny podpodział dotyczy obsady wykonawczej. Przykładowo, w zakres muzyki instrumentalnej wchodzi muzyka solowa, kameralna i orkiestrowa. Orkiestry zaś mogą być małe, wielkie i zwiększone. Opera przynależy do muzyki scenicznej, a muzyka symfoniczna do typu muzyki estradowej.

Kolejnym  działem muzykologii jest psychologia muzyki.  Bada ona oddziaływanie muzyki na człowieka.  Zajmuje się też, między innymi,  pomiarami talentu muzycznego i psychologią  procesu twórczego.
Istotną  częścią muzykologii jest socjologia muzyki. Zajmuję się ona społecznymi funkcjami muzyki, instytucjami muzycznymi, profesjami muzycznymi. Wiadomo że funkcje muzyki są wielorakie. Może ona  służyć liturgii, tańcom, magii, celom wojskowym czy terapeutycznym. Każda specjalność muzyczna pełni inną rolę w społeczeństwie. Np. rola dyrygenta jest inna od roli instrumentalisty, a rola nauczyciela muzyki inna niż wydawcy. Poszczególne instytucje muzyczne też różnią się specyfiką swej pracy. Socjologia muzyki zajmuje się zmienną sytuacją muzyki w przebiegu historycznym.
 
 
 
 
. Radosław Rzepkowski
 

ARCHIWUM FELIETONÓW

 


 

 


BIULETYN POLONIJNY, Postal Box 13, Montreal, Qc H3X 2T7, Canada; Tel: (514) 336-8383 fax: (514) 336-7636, 
Miesięcznik rozprowadzany bezpłatnie wśród Polonii zamieszkującej obszar Montrealu i Ottawy. Wszelkie prawa zastrzeżone.